Tuyển kế toán tổng hợp trong tháng 4

ỨNG VIÊN SẼ LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU :

1/. Kế toán thanh toán:
• Lập, kiểm tra & hạch toán các chứng từ thanh toán tiền: phiếu thu, phiếu chi tiền.
• Lập, kiểm tra & hạch toán các chứng từ phiếu nhập (khác), phiếu xuất hàng hóa.
• Lập & kiểm tra các chứng từ ủy nhiệm chi thanh toán ngân hàng.
• Kiểm tra các chứng từ sổ phụ ngân hàng, cập nhật & hạch toán sổ phụ vào phần mềm kế toán.
• Kiểm tra, cập nhật & hạch toán các chứng từ thanh toán tạm ứng, chứng từ ghi sổ vào phần mềm kế toán.
• ……….

2/. Kế toán ngân hàng:
• Các giao dịch khác với ngân hàng: Chuyển ủy nhiệm chi thanh toán ngân hàng, gửi các hồ sơ, công văn đến ngân hàng, lấy sổ phụ ngân hàng,…
• …….

3/.Kế toán công nợ:
• Kiểm tra, theo dõi tình hình nợ phải thu, phải trả khách hàng & cán bộ công nhân viên, các công nợ phải thu, phải trả khác.
• …….

4/. Kế toán kho:
• Cập nhật, kiểm tra số liệu về nhập, xuất, tồn kho hàng hóa thường xuyên.

5/. Kế toán tài sản:
• Lập & quản lý toàn bộ hồ sơ tài sản cố định, công cụ lao động của tất cả CBCNV & kho tài sản của Công Ty. Hồ sơ tài sản, công cụ bao gồm: 
o Biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao công cụ.
o Bảng liệt kê biên bản bàn giao tài sản, bảng liệt kê biên bản bàn giao công cụ.
o Thẻ tài sản cố định, thẻ công cụ lao động của CBCNV & kho. 

Nhiệm vụ :
• In & đóng chứng từ sổ sách.
• Cập nhật thông tư thuế, bảo hiểm xã hội,..thường xuyên.

TRÁCH NHIỆM:
• Chịu trách nhiệm báo cáo tòan bộ công việc mình phụ trách.
• Cung cấp số liệu, báo cáo chính xác, kịp thời.
• Có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
• Chấp hành đúng các quy chế, qui định và nội quy của Công Ty.

QUYỀN HẠN:
• Được quyền yêu cầu các phòng ban cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, chứng từ liên quan đến công việc.
• Đề xuất các sáng kiến công tác lên cấp trên.
• Được quyền đề xuất trang bị các phương tiện làm việc cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ./.

QUYỀN LỢI:
• Được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công Ty.
• Đóng BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ theo quy định.

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

goi tong dai
đối tác

chanweb20t12copy

Website is designed at tnweb.vn